Privacy

Er komen steeds meer mogelijkheden om te communiceren met de mensen in uw omgeving naast de ‘gewone’ telefoon, zoals bijvoorbeeld e-mail, instant-messaging of Voice over IP. Als aanbieder van een digitale portal vinden wij het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat communicatie in deze nieuwe wereld voor jou eenvoudig en betrouwbaar blijft. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn namelijk de basis van onze dienstverlening: als je gebruik maakt van onze website, maar ook als wij je onze laatste nieuwsbrief sturen, verwerken wij jouw gegevens.


Wie zijn wij?

De hoofdaanbieder en beheerder van het Leerplatform Groeien in Samensturing is BC4U Zorginnovaties BV, kortweg verder te noemen BC4U.


Jouw privacy, een zaak van zorgvuldigheid!

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de doelen waarvoor wij jouw gegevens verwerken gebundeld in één document, het onderhavige “privacy statement” van het Leerplatform Groeien in Samensturing, van BC4U Zorginnovaties BV. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast.


Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, afgenomen diensten, je gebruik van onze diensten, en factuurgegevens op hoofdlijnen) voor de volgende doeleinden:

- Voor het accepteren van je aanvraag voor een abonnement op een dienst van ons, waartoe wij onder meer kopieën van jouw legitimatiebewijs kunnen verwerken.

- Het beheer van onze relatie met jou, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.

- Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso.

- Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging van onze website en producten en diensten, het tegengaan van misbruik van onze producten en diensten en de verbetering van dienstverlening.

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verstrekking van jouw gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

- Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten.

- Het aan jou verzenden van elektronische berichten zoals onze nieuwsbrief met aanbiedingen voor en informatie over onze producten en diensten. Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen wij in deze communicatie ook aanbiedingen voor producten en diensten van derden opnemen.


Hoe lang bewaart BC4U jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In het geval van de wettelijke verplichte opslag van persoonsgegevens bewaren wij jouw gegevens maximaal voor de wettelijk verplicht gestelde periode.


Beveiliging van jouw gegevens

Wij dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.


Wat betekent het voor jou als klant?

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Dit verzoek kan je indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, (vaste en / of mobiele) telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. BC4U kan je maximaal €4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht op correctie van jouw persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens

Als klant heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van jouw gegevens. Ook indien je in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kan je je verzetten tegen verder gebruik van jouw gegevens. Tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je kosteloos bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kan je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat wij geen kennis zullen nemen van de inhoud van berichten die via onze website worden verstuurd, tenzij de berichten daarop openbaar gemaakt zijn.

Contactgegevens bij privacyvragen:

BC4U Zorginnovaties BV
Israëlsstraat 16
3741 SV Baarn

info@onsteamportaal.nl